تواضع و فروتنی

جواهر وجود
تواضع و فروتنی
فروردین ۷, ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا خودرا مهمتر از دیگران ندانند ودر خدمت به بقیه خوشحال وپیش قدم باشندو بدانند خوشحالی دیگران هم اهمیت دارد .

ثبت نام در خبرنامه