سخاوت و بخشندگی

جواهر وجود
سخاوت و بخشندگی
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا بتوانند چیزهایی از خود راکه دوستشان دارند بطور رایگان به دیگران ببخشند ومنتظر تقدیر وتشکر نباشند.

ثبت نام در خبرنامه