تفکرى نو، گفتمانى نو ۶ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۶

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکرى نو، گفتمانى نو ۶ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۶
مرداد ۶, ۱۳۹۶

"بهائیان دولت را نظامى براى حفظ رفاه و پيشرفت صحيح اجتماع تلقّى ميکنند و در هر کشورى که زندگى ميکنند اطاعت از قوانين آن را بدون زير پا گذاشتن عقايد دينيشان، وظيفۀ خود ميدانند."

ثبت نام در خبرنامه