تاریخ به روایت مورّخ (۴۷) – زندگی در عکا

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
تاریخ به روایت مورّخ (۴۷) – زندگی در عکا
دی ۴, ۱۳۹۶

نبیل: بله، شاید بشود گفت حکومت واقعی در دست علما بود و پادشاهانی مثل ناصرالدین شاه فقط ظاهرا" مسئولیّت کارها را به عهده داشتند. اما همین باعث می شد که همه سرزنش ها به طرف دولت و حکومت ایشان سرازیر شود.

ثبت نام در خبرنامه