به دنبال معنا
تأثیر دعا
شهریور ۹, ۱۳۹۴

آقای سماواتی سکته میکند و فربد او را به بیمارستان منتقل میکند ، سعید و شایان و دستان به بیمارستان میروند و بین آنها در باره تأثیر دعا بحث میشود.

ثبت نام در خبرنامه