به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۰ – سیستم آموزشی

به سوی دنیای بهتر
به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۰ – سیستم آموزشی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

مدرسه هم در تعلیم و تربیت انسان‌ها چه نقشی داره؟ چرا و چگونه؟ در این صورت به نظر شما شخصیت و عملکرد معلم‌ها و مسئولین مدارس چه تاثیری در ساختن شخصیت بچه ها داره؟

ثبت نام در خبرنامه