بسوی دنیای بهتر۲ (۴) – چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲ (۴) – چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟
خرداد ۱۵, ۱۳۹۸

تربیت پذیری با میزان هوش و ادراکات انسان چه نسبتی داره. و آیا تاثیر پذیری از محیط یا پذیرش پیامها از بیرون در تربیت یک فرد نقشی دارن؟ با توجه به این مطالب اولین محیط آموزشی وپرورشی یک انسان کجاست و اولین مربیان او چه کسانی هستند؟

ثبت نام در خبرنامه