بسوی دنیای بهتر۲(۱۲) – رسانه

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲(۱۲) – رسانه
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

رسانه ها در تعلیم و تربیت و جهت دهی به زندگی انسانها چه نقشی دارن ؟ آیا وجود رسانه امروز یک نیازه ؟ و آیا همیشه نتایج مثبت داشته ؟ چقدر به تاثیر رسانه در زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد دارید؟

ثبت نام در خبرنامه