(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۴

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۴
اسفند ۱۳, ۱۴۰۱

ریگوبِرتا مِنچو، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه