برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹
پیام دوست یکشنبه ها خوشوقت است که قسمت جدیدی را در برنامه خود ارائه نموده و آن «فردای دنیای شیشه ای» است، البته در آغاز «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و بعد با «سر آشکار» همراه می شوید و در نهایت با «فردای دنیای شیشه ای».

ثبت نام در خبرنامه