تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح

بانوی سرزمین من
تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح
مرداد ۴, ۱۳۹۸

مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژادی، امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان ۴ تا ۵ ساله، فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی، با یکدیگر دوست بوده و با هم بازی می‌کنند، و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار می‌شوند. بر طبق اعتقاد بهائیان اگر انسان‌ها در همه امور خود به وحدت عالم انسانی ناظر باشند و از تعصبات و تقالید دوری کنند، می‌توانند جهانی بر پایه ارزش های والای انسانی و روحانی بسازند.

ثبت نام در خبرنامه