تاملی در واژه رهبری

این روزها
تاملی در واژه رهبری
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

رهبری، واژه ای است که تاثیرات آن را باید در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و مسیر تکامل تمدن بشری جستجو و ارزیابی کرد.

ثبت نام در خبرنامه