بینش های برآمده از دین در توسعه

این روزها
بینش های برآمده از دین در توسعه
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از یکی از مهمترین کنفرانس های سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهد، که در آن یبش از هشت هزار شرکت کننده نابرابریهای جهانی را بررسی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه