آموزه‌های نو - فصل ۴
ق۲۰
مرداد ۴, ۱۳۹۷

مرور مقاله‌های «لطفا از اشتباه کردن نترسید!» نوشتۀ کیتی رومن، و «سه راه سازنده در مواجهه با حوادث طبیعی»، نوشتۀ دریک استون

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه