فراسوی فرهنگ رقابت(۲۵) – آینده جهان

157

دیدگاه بهاییان درباره آینده جهان
آیا منطقی است که قدرت های بزرگ همگی خواهان صلح باشند؟
اعتقاد آقای کارلبرگ به آیین بهایی تا چه حد در تدوین کتاب فراسوی فرهنگ رقابت موثر بوده؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9999