فراسوی فرهنگ رقابت(۲۵) – آینده جهان

دیدگاه بهاییان درباره آینده جهان
آیا منطقی است که قدرت های بزرگ همگی خواهان صلح باشند؟
اعتقاد آقای کارلبرگ به آیین بهایی تا چه حد در تدوین کتاب فراسوی فرهنگ رقابت موثر بوده؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9999