لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9986

مکتوب(۵۴) – انتخاب

261

گاهی‌ برای یافتن حقیقت باید شجاعت انتخاب را داشت