لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9956

پرواز – میرزا حیدرعلی اصفهانی ق۴

307

حاجی میرزاحیدرعلی اصفهانی که در مصر با نقشه های قنسول ایران اسیر و محبوس شده بود با کند و زنجیر به سودان تبعید شد. شرایط ابتدا بسیار سخت بود ولی بتدریج مسئولین متوجه بی گناهی آنها شدند ……