لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9954

سپهر سخن – ف۱ ق۲۵

199

“تو شاهد و عالم گواه که این مظلوم بعد از اشراق نیر آفاق از افق عراق به دو قاصد حقیقی و پیک معنوی در لیالی و ایام اهل ایران را به افق عنایت مقصود عالمیان دعوت نمود. آن دو پیک آمه و خامه بوده”. در آخرین قسمت از فصل اوّل سپهر سخن، استاد بهرام فرید به این بیان مبارک حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان پرداختند و ما را با مفاهیم آن بیشتر آشنا کردند.