لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9904

برنامه کامل ۳۰ آبان ۱۳۹۴

183

فراسوی فرهنگ رقابت – با اندیشمندان