فراسوی فرهنگ رقابت (۲۴) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

آیا موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت با تجربیات جامعه بهائی ارتباط مستقیم دارد؟
آیا جامعه بهائی برای تحقق ایده هایش باید در روش ها خود تغییراتی ایجاد کند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9902