لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9902

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۴) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

309

آیا موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت با تجربیات جامعه بهائی ارتباط مستقیم دارد؟
آیا جامعه بهائی برای تحقق ایده هایش باید در روش ها خود تغییراتی ایجاد کند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.