لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9878

به دنبال معنا(۱۷) – جدائی

222

دوستی سعید و شبنم به پیشنهاد سعید خاتمه پیدا میکند و شبنم سخت آزرده میشود . . .