لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9859

نقطه سر خط – برگ اضافی

129

یادداشت ” هامبورگ : بچّه های خیابان پشتی ” که یکی از یادداشت های کتاب ” برگ اضافی ” نوشته ی منصور ضابطیان است . نویسنده در این کتاب مشاهدات خود را از شهر های مختلف جهان به صورت یادداشت هائی پراکنده جمع آوری کرده که در این یادداشت به انتقام پناهجویان افغان از بد رفتاری تاریخی ایرانی ها آن هم در کشوری دیگر می پردازد !