شاید شنیده باشید(۸۷) – ق۱

110

مُرورى بر خطابات حضرت عبدالبهاء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9850