لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9850

شاید شنیده باشید(۸۷) – ق۱

374

مُرورى بر خطابات حضرت عبدالبهاء