شاید شنیده باشید(۸۷) – ق۲

61

مُرورى بر خطابات حضرت عبدالبهاء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9845