لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9806

برنامه کامل ۱۸ آبان ۱۳۹۴

223

این روزها – به دنبال معنا – سخنرانی