لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9804

این روزها – قوّه کنجکاوی (قسمت پایانی)

127

قوۀ کنجکاوی و تاثیرات خوب و مثبت اون در گسترش همدلی و تحکیم روابط انسانها!