لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9802

به دنبال معنا(۱۵) – حلقه مطالعه

175

شایان در مورد حلقه های مطالعه و نحوه شکل گیری آن توضیحاتی به فربد میدهد و…