لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9798

سخنرانی – تمدّن ده هزار سالۀ ایران ق۲

164

بخش دوم سخنرانی دکتر محمود کویربا عنوان “تمدّن ده هزار سالۀ ایران، مادر تمدّنهاى جهان ” که در سال۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن ارائه شده است.