لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9793

پرواز- حیدر علی اصفهانی ق ۲

250

حاجی میرزاحیدرعلی اصفهانی از سوی حضرت بهاالله به مصر رفت. پس از این که عده ای مومن شدند با دسیسه قنسول ایران سخت گرفتار شد. به اتفاق هفت نفر دیگر. اوشجاعانه درمقابل قنسول ایستادگی میکرد….