لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9791

سپهر سخن – ف۱ ق ۲۳

198

“حضرت بهاءالله موسس آئین بهائی می فرمایند: “”ای بنده یزدان. هر دستور که تو را از این نار که حقیقت نور و سر ظهور است دور می نماید او دشمن توست . به گفتار اغیار از یار دور ممان و از سخن دشمن از دوست مگذر.””
این بیان حضرت بهاءالله، موضوع جدیدترین برنامه ی سپهر سخن است.”