لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9784

خبرنگار- تروما

204

گزارش وِیژه: تروما، آسیبهای شدید روحی، پیامد رویدادها و تجربه های سخت و ناگهانی زندگی
گفتگو با: دکتر فرشتۀ بِتِل