لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9766

سخنرانی – دیانت بابى و بهائى و نهضت روشنفکرى در ایران ق١

301

بخش اوّل سخنرانى “دیانت بابى و بهائى و نهضت روشنفکرى در ایران” که در سال ۲۰۱۴ میلادى درهجدهمین کنفرانس سالانۀ انجمن ادب و هنر ایران در شهر لندنِ بریتانیا توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.