لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9761

پرواز – حسینقلی موزون

244

شرح احوال شاهزاده حسینقلی میرزای موزون – موزون از نوادگان فتحعلیشاه قاجار بود و شاعری توانا که پس از ایمان به دیانت بهائی بخاطر امانت داری و صداقت مورد احترام و قبول مردم بود، این موجب ناراحتی و خشم علما می شد بنابراین تلاش می کردند تا او را از نظر مردم و حکومت بیندازند به همین خاطر متحمّل سختی شد و در چهل و یک سالگی در گذشت.