لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9758

سپهر سخن – ف۱ ق۱۸

194

در این برنامه استاد بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبربهائیان که می فرمایند ” مردمان را مرده انگار, به زندگان بیامیز. هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب ” می پردازد و ما را با مفاهیم آشکار و نهان آن بیشتر آشنا می کند.