لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9665

شاید شنیده باشید (۹۳) – ق۳

112

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبد البها‍ء