لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9481

پرواز – میرزا حیدرعلی اصفهانی ق۳

242

حاجی میرزاحیدر علی اصفهانی در مصر با نقشه های قنسول ایران در شرایط سخت اسیر و محبوس شد و با کند و زنجیر به مناطق مختلف منتقل میشد و….