لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9479

سپهر سخن – ف۱ ق۲۴

174

“حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان می فرمایند: “”باری. صادق و کاذب در هر عصری بوده. پس عقل را که ودیعه ی ربانیه است سراج کن و به این سراج وهاج در ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسما و صفات به چشمه ی حیات برسی. ابدا به روایات و اشارات احدی مطمئن مشو””
این بیان، موضوع برنامه ی این هفته ی سپهر سخن است. با استاد بهرام فرید و نیوشا راد همراه باشید.”