لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9407

خبر نگار – همایش بریستل

177

همایش بریستل، نقش رهبران ادیان در دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد
گفتگو با: آقای دنیل پرل، نماینده جامعۀ جهانی بهائی درسازمان ملل