لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9378

خبرنگار- ازدواج اجباری

174

گزارش ویژه: فیلم دیفرت (Difret) و معضل جهانی ازدواج اجباری
گفتگو با: کیسی کارتر سواگمن و انوشه سنائی از مرکز عدالت طاهره