لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9374

پرواز – میرزا حیدرعلی اصفهانی – ق۱

335

بخش اوّل از شرح احوال حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی. حاجی میرزاحیدر علی اصفهانی از پیروان مکتب شیخیه بود که به دیانت بابی مومن شد وبلا فاصله قیا م به تبلیغ کرد. پس از آنکه حضرت بهاالله مقام آسمانی خویش را اعلان فرمودند بهایی شد وبه خدمت قیام کرد تاآنکه اورا مامور به تبلیغ در مصر فرمودند …