لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9370

برنامه کامل ۱۱ آبان ١٣٩۴

207

این روزها بیاد تو – به دنبال معنا – گزیده ای از یک سخنرانی