لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9364

سخنرانی – تمدّن ده هزار سالۀ ایران ق۱

287

بخش اوّل سخنرانی دکتر محمود کویر با عنوان “تمدّن ده هزار سالۀ ایران، مادر تمدّنهاى جهان” که در سال ۲۰۱۴ در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن ارائه شده است.