لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9358

کافه گپ – مدنیّت الهی ق ۲

238

نگاه دیانت بهائی به تمدّن بشری چگونه است؟