لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9356

معماران صلح – سازمان ملل متّحد ق۴

225

معرّفی برخی از سازمانهای رسمی این سازمان، اهدافش و برندگان نوبل صلحی که با سازمان ملل متّحد در ارتباط بوده اند ان ملل متّحد( قسمت چهارم و آخر) – معرّفی برخی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متّحد، زبانها