لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9351

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۲) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

208

برای این که تغییر روابط پایدار باشند باید از کجا شروع کرد؟ برنامه جامعه بهائی برای ایجاد تغییرات فردی و اجتماعی چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.