لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9325

این روزها – قوّۀ کنجکاوى ق١

162

قوّۀ کنجکاوى و تأثیرهاى خوب و مثبت اون، در روح و روان و جسم و احساسات ما انسانها