لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9312

کافه گپ – مدنیّت الهی (ق ۱)

213

مدنیّت الهی چیست؟ چرا ادیان منتقد تمدّن بشری هستند؟