لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9310

معماران صلح – سازمان ملل متحّد (ق۳)

236

سازمان ملل متّحد یکی از دو برنده ی نوبل صلح در سال دو هزار و یک میلادی – قسمت سوّم