لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9270

پرواز – میرزا حسین زنجانی ق۲

188

بخش دوم از شرح احوال آقا میرزا حسین زنجانی.
آقا میرزا حسین زنجانی که در حبس حکومت زنجان گرفتار بود شبی به امر حاکم زنجان به خانه او رفت که علما و اعیان شهر جمع بودند ، آقا میرزا حسین در اثبات عقیده اش دلائل محکم آورد در نتیجه همگی بر سرش ریختند و کتکش زدند، حاکم او و عدّه ای از بهائیان را با کند و زنجیر به طهران فرستاد و …