لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9268

سپهر سخن – ف۱ ق۲۰

166

حضرت بهاءالله می فرمایند: آب میگوید ای خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به ثنای مالک قدم مشغول شویم .در برنامه ی این هفته جناب بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان می پردازد.